Used Equipment

MULTI TERRAIN LOADERS

Wtk?jhnyyz1kzda0n2vinmi0mgm1mwi3zjfhzdyynjkwodbkndixzsykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjje3ntk1

CATERPILLAR 259 D

Serial Number 0FTL02828
Year 2015
Hours 1482
Price $41,000.00
Wtk?jhnyyz1knjdmnguwnwq1zju5nju4yzyym2qyywq3nzdimta2zcykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjje3nde2

CATERPILLAR 249 D

Serial Number 0GWR00437
Year 2016
Hours 806
Price $39,000.00
Wtk?jhnyyz05y2vkytu4ntmymwizndq0yty0owmyzgrmnjizyzzkmyykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjuzmjm5

CATERPILLAR 289 D

Serial Number 0TAW02913
Year 2015
Hours 1332
Price $51,000.00
Wtk?jhnyyz1kntu5mgzmyzllm2q4zgnmowzkmguynzliyju5othlnsykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjiwmzu1

CATERPILLAR 289 D

Serial Number 0TAW03065
Year 2015
Hours 1840
Price $48,000.00