Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Wtk?jhnyyz05yzizmmm5nzfmzwq3mdhlodqyndm0zji5ytm1ztlkyiykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjuxmju5

CATERPILLAR 316EL

Serial Number DZW00459
Year 2012
Hours 2438
Price $117,577.00
Wtk?jhnyyz1ingjlodixodbhmty4yzi3ogiwyjviotqzmjvmmtu2nsykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjm0ntiz

CATERPILLAR 301.7D CR

Serial Number 0LJ800444
Year 2015
Hours 332
Price $27,000.00
Wtk?jhnyyz1imzkxmgy0ntm4ndmxotrhowi0yjc1y2zlmgmzzdvlmyykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjq4ndk5

CATERPILLAR 303E CR

Serial Number 0HHM00303
Year 2015
Hours 1130
Price $32,000.00
Wtk?jhnyyz1mmwe1yjhim2rinzi1n2q0yzc5mdm0njy0ymy0nmuzmyykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjyyndmy

CATERPILLAR 305.5E CR

Serial Number 0EJX00755
Year 2015
Hours 785
Price $54,000.00
Wtk?jhnyyz1mzge0ota5zdy5mzdjmzi0odi5y2nhzwexndflzdvlniykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjmxotg3

CATERPILLAR 303E CR

Serial Number 0HHM00247
Year 2015
Hours 932
Price $34,000.00
Wtk?jhnyyz1modcxn2myytkynjrmzdnmyze5ymrmzdnjodzkyzvhmiykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjyynjuz

CATERPILLAR 300.9D

Serial Number 0LJ200329
Year 2014
Hours 437
Price $18,000.00
Wtk?jhnyyz1intjmndiwnwvizde4ntk2ytnjm2vmnda2ngi1ywe5nsykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjyxodqy

CATERPILLAR 305.5E CR

Serial Number 0CR500640
Year 2015
Hours 557
Price $59,999.00
Wtk?jhnyyz1howqxndfmowyzymjlnmriztuzndexotu3yju5ngqymiykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjuwmzix

CATERPILLAR 303E CR

Serial Number 0HHM00452
Year 2015
Hours 792
Price $34,000.00
Wtk?jhnyyz1jmtgwyzrkmmrkn2q3zmq5zwq2ogu5mtywzmywoty0ziykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjg5otu=

CATERPILLAR 301.7D CR

Serial Number 0LJ800477
Year 2015
Hours 338
Price $27,000.00