Used Equipment

VIBRATORY SINGLE DRUM SMOOTH

Wtk?jhnyyz1jotm5mdlkmjyynjm5zjjmodyyowq2mtu1yze4zmm4nsykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjywmju5

CATERPILLAR CS54B

Serial Number L4H00197
Year 2012
Hours 1555
Price $115,999.00