Used Equipment

VIBRATORY DOUBLE DRUM ASPHALT

Wtk?jhnyyz1lywfjnzq1ogjlzjzmnjdkzjq2yzm5mgzjnjhim2myysykdhh0pvrfweftk0zjulnuk1jftlrbtfmlmkmrtexdjjq0ndy5

CATERPILLAR CB 24 B

Serial Number 042000498
Year 2015
Hours 250
Price $41,000.00